Privacy Policy


Eventtoppers.nl, gevestigd aan Achterveld 14, 3645 HP, VINKEVEEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.eventtoppers.nl
Achterveld 14
3645 HP  VINKEVEEN
Telefoon: 0297-212383
KvK: 30224117

Brenda van den Adel  is de Functionaris Gegevensbescherming van eventtoppers.nl. Zij is te bereiken via brenda@eventtoppers.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eventtoppers.nl  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Email adres

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bedrijfsnaam

- Postcode en Plaats


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via brenda@eventtoppers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Event Toppers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het doen toekomen van een offerte of andere informatie naar aanleiding van uw aanvraag op onze website
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen gellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming en gegevensverwerking 
Event Toppers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om computerprogrammas en systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van Event Toppers, tussen zit. Event Toppers verwerkt gegevens op de onderstaande manier.
 • Gegevens worden niet gedeeld met derde partijen, op de hosting na. De website is beveiligd door middel van SSL encryptie

 • Event Toppers verstuurt digitale nieuwsbrieven met Mailchimp. Mailchimp mag uw emailadres en eventuele overige persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Elke nieuwsbrief bevat een link om u af te kunnen melden. Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologiën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. Mailchimp behoudt zich het techt voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 • Event Toppers neemt websitehosting af van PMNetworking.nl. Dit bedrijf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. 

 • Offertes, draaiboeken, facturatie en boekhouden: Event Toppers gebruikt hiertoe lokale software.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Event Toppers bewaart uw persoonsgegevevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
 • Personalia, Bedrijfsnaam en Emailadres >10jaar>
 • Wij houden u graag op de hoogte door middel van onze nieuwsbrieven voorzien van relevante informatie met betrekking tot ons aanbod, assortiment en diensten.
Delen van persoonsgegevens met derden
Event Toppers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Event Toppers gebruikt geen cookies of andere vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Event Toppers. U kunt bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens die wij in een computerbestand hebben naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar brenda@eventtoppers.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ = machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Event Toppers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft, dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact op met brenda@eventtoppers.nl

Event Toppers heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 
 • Beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall
 • SSL: wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk "https" en het hangslotje in de adresbalk.
Datum privacy policy
Bovenstaande privacy policy is ingegaan op 25-5-2018 en met het publiceren vervallen voorgaande versies.